Świetlica

Do pobrania:

Karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej

Załącznik do oświadczenia o osobach upoważnionych do odbioru dziecka ze świetlicy

Upoważnienie do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej na zajęcia dodatkowe

Zgoda na samodzielny powrót dziecka ze szkoły

Regulamin świetlicy

Aneks do regulaminu (pandemia)

Prosimy o dokonanie dobrowolnej i jednorazowej wpłaty członkowskiej na Rzecz Rady Rodziców z dopiskiem „wyprawka świetlicowa”, która umożliwi nam zakup materiałów plastycznych, zabawek i upominków/nagród dla dzieci przebywających w świetlicy. Opłata wynosi 30zł na cały rok szkolny.

Konto Rady Rodziców: Rada Rodziców SP 184

Prosimy o dokonywanie wpłat na rachunek PKO BP SA VII Oddział w Łodzi ul. Zgierska 223

14 1020 3408 0000 4402 0475 3515

Głównymi celami pracy wychowawców świetlicy są:

 • rozbudzanie zainteresowań, uzdolnień i wrażliwości estetycznej dzieci,
 • uczenie szacunku dla pracy innych,
 • wdrażanie dzieci do samodzielnego i systematycznego odrabiania lekcji, samodzielnego myślenia, formułowania wniosków i sądów,
 • podnoszenie poczucia własnej wartości ucznia oraz przynależności do grupy koleżeńskiej,
  jak i współpracy w niej;
 • pobudzanie tolerancji i otwartości wobec innych.

Mała biurokracja
Świetlica – w dniach, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne – jest otwarta
w godzinach od 7:00 do 17:00.
Dziecko przebywa w niej w godzinach wskazanych przez rodziców.
Wychowawcy świetlicy zapewniają dzieciom w tym czasie opiekę wychowawczą,
rekreację i pomoc w nauce.
Przyjęcia uczniów do świetlicy odbywają się w pierwszym tygodniu września każdego nowego roku szkolnego, na podstawie Karty Zgłoszenia wypełnionej przez rodziców lub prawnych opiekunów.
Corocznie w świetlicy odbywają się, cieszące się ogromnym uznaniem dzieci, imprezy okolicznościowe,
w czasie których istnieje możliwość spotkania się w szerszym gronie.
Należą do nich:

  • Andrzejki – odbywające się w listopadzie,
  • Mikołajki– w grudniu,
  • Bal Karnawałowy – w styczniu,
  • Dzień Dziecka – w czerwcu.

W skrócie:
Świetlica jest czynna:

   • od poniedziałku – do piątku w godz. 7:00-17:00 z wyjątkiem dni wolnych
    od zajęć szkolnych oraz ferii świątecznych lub semestralnych,
   • w soboty, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne w szkole,
    w terminach wskazanych na dany rok szkolny kalendarzem zajęć.

Zapisy do świetlicy:

   • pierwszy tydzień września danego roku szkolnego,
   • w przypadku uczniów klas I-szych również po pierwszym, sierpniowym zebraniu rodziców.

Wybór:

  • „klucz na szyi” i domowa samotność lub
  • fachowa, serdeczna i przyczyniająca się do pełnego rozwoju opieka nauczycieli świetlicy.