Świetlica

Do pobrania:

Karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej (wersja 2023/2024)

Załącznik do oświadczenia o osobach upoważnionych do odbioru dziecka ze świetlicy (wersja 2023/2024)

Upoważnienie do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej na zajęcia dodatkowe

Zgoda na samodzielny powrót dziecka ze szkoły (wersja 2023/2024)

Regulamin świetlicy

Aneks do regulaminu (pandemia)

Prosimy o dokonanie dobrowolnej i jednorazowej wpłaty członkowskiej na Rzecz Rady Rodziców z dopiskiem „wyprawka świetlicowa”, która umożliwi nam zakup materiałów plastycznych, zabawek i upominków/nagród dla dzieci przebywających w świetlicy. Opłata wynosi 35zł na cały rok szkolny.

Konto Rady Rodziców: Rada Rodziców SP 184

Prosimy o dokonywanie wpłat na rachunek PKO BP SA VII Oddział w Łodzi ul. Zgierska 223

14 1020 3408 0000 4402 0475 3515

Głównymi celami pracy wychowawców świetlicy są:

 • rozbudzanie zainteresowań, uzdolnień i wrażliwości estetycznej dzieci,
 • uczenie szacunku dla pracy innych,
 • wdrażanie dzieci do samodzielnego i systematycznego odrabiania lekcji, samodzielnego myślenia, formułowania wniosków i sądów,
 • podnoszenie poczucia własnej wartości ucznia oraz przynależności do grupy koleżeńskiej,
  jak i współpracy w niej;
 • pobudzanie tolerancji i otwartości wobec innych.

Mała biurokracja
Świetlica – w dniach, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne – jest otwarta
w godzinach od 7:00 do 17:00.
Dziecko przebywa w niej w godzinach wskazanych przez rodziców.
Wychowawcy świetlicy zapewniają dzieciom w tym czasie opiekę wychowawczą,
rekreację i pomoc w nauce.
Przyjęcia uczniów do świetlicy odbywają się w pierwszym tygodniu września każdego nowego roku szkolnego, na podstawie Karty Zgłoszenia wypełnionej przez rodziców lub prawnych opiekunów.
Corocznie w świetlicy odbywają się, cieszące się ogromnym uznaniem dzieci, imprezy okolicznościowe,
w czasie których istnieje możliwość spotkania się w szerszym gronie.
Należą do nich:

  • Andrzejki – odbywające się w listopadzie,
  • Mikołajki– w grudniu,
  • Bal Karnawałowy – w styczniu,
  • Dzień Dziecka – w czerwcu.

W skrócie:
Świetlica jest czynna:

   • od poniedziałku – do piątku w godz. 7:00-17:00 z wyjątkiem dni wolnych
    od zajęć szkolnych oraz ferii świątecznych lub semestralnych,
   • w soboty, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne w szkole,
    w terminach wskazanych na dany rok szkolny kalendarzem zajęć.

Zapisy do świetlicy:

   • pierwszy tydzień września danego roku szkolnego,
   • w przypadku uczniów klas I-szych również po pierwszym, sierpniowym zebraniu rodziców.

Wybór:

  • „klucz na szyi” i domowa samotność lub
  • fachowa, serdeczna i przyczyniająca się do pełnego rozwoju opieka nauczycieli świetlicy.