Świetlica

REGULAMIN ŚWIETLICY

 

Głównymi celami pracy wychowawców świetlicy są:

 • rozbudzanie zainteresowań, uzdolnień i wrażliwości estetycznej dzieci,
 • uczenie szacunku dla pracy innych,
 • wdrażanie dzieci do samodzielnego i systematycznego odrabiania lekcji, samodzielnego myślenia, formułowania wniosków i sądów,
 • podnoszenie poczucia własnej wartości ucznia oraz przynależności do grupy koleżeńskiej,
  jak i współpracy w niej;
 • pobudzanie tolerancji i otwartości wobec innych.

Mała biurokracja
Świetlica – w dniach, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne – jest otwarta
w godzinach od 7:00 do 17:00.
Dziecko przebywa w niej w godzinach wskazanych przez rodziców.
Wychowawcy świetlicy zapewniają dzieciom w tym czasie opiekę wychowawczą,
rekreację i pomoc w nauce.
Przyjęcia uczniów do świetlicy odbywają się w pierwszym tygodniu września każdego nowego roku szkolnego, na podstawie Karty Zgłoszenia wypełnionej przez rodziców lub prawnych opiekunów.
Corocznie w świetlicy odbywają się, cieszące się ogromnym uznaniem dzieci, imprezy okolicznościowe,
w czasie których istnieje możliwość spotkania się w szerszym gronie.
Należą do nich:

  • Andrzejki – odbywające się w listopadzie,
  • Mikołajki– w grudniu,
  • Bal Karnawałowy – w styczniu,
  • Dzień Dziecka – w czerwcu.

W skrócie:
Świetlica jest czynna:

   • od poniedziałku – do piątku w godz. 7:00-17:00 z wyjątkiem dni wolnych
    od zajęć szkolnych oraz ferii świątecznych lub semestralnych,
   • w soboty, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne w szkole,
    w terminach wskazanych na dany rok szkolny kalendarzem zajęć.

Zapisy do świetlicy:

   • pierwszy tydzień września danego roku szkolnego,
   • w przypadku uczniów klas I-szych również po pierwszym, sierpniowym zebraniu rodziców.

Wybór:

  • „klucz na szyi” i domowa samotność lub
  • fachowa, serdecza i przyczyniająca się do pełnego rozwoju opieka nauczycieli świetlicy.