Rekrutacja do klasy dwujęzycznej z językiem angielskim

  • kandydaci do klasy dwujęzycznej składają deklarację przystąpienia do sprawdzianu uzdolnień językowych w terminie od 10 maja do 21 maja 2021r. Dokumenty są składane drogą elektroniczną na adres mailowy szkoły: kontakt@sp184.elodz.edu.pl
  • sprawdzian uzdolnień językowych odbędzie się 8 czerwca 2021r. o godzinie 16:00. Jest on w formie pisemnej i będzie trwał 60 minut.
  • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu uzdolnień językowych: 21 czerwca 2021r. do godz. 15:00.
  • od 25 czerwca do 30 czerwca 2021r. do godz. 15:00 kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik ze sprawdzianu predyspozycji językowych składają do sekretariatu szkoły kserokopię świadectwa promocyjnego do klasy VII, potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
  • 1 lipca 2021r .do godz. 15:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
  • Od 2 lipca do 5 lipca 2021r. do godz. 15:00 – złożenie przez rodziców kandydata pisemnej woli uczęszczania kandydata do oddziału dwujęzycznego.W przypadku kontynuacji zdalnego nauczania do końca roku szkolnego, preferowane jest złożenie dokumentów drogą elektroniczną(kontakt@sp184.elodz.edu.pl).
Szczegółowy harmonogram, regulamin oraz załączniki poniżej

Regulamin rekrutacji do klasy dwujezycznej z jezykiem angielskim_2021.pdf

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy dwujęzycznej szkoły podstawowej 184

Deklaracja przystąpienia do sprawdzianu predyspozycji językowych